Pe urmele lui George Bacovia

George Coșbuc, (1866-1918; n. Hordou, azi Coșbuc, Bistrița-Năsăud), poet român. Unul dintre reprezentații marcanți ai sămănătorismului, al cărui program îl formulează în editorialul ‚’’Uniți’’, pe care o întemeiază împreună cu Al. Vlahuță. Inventator de forme poetice, este considerat poetul cu cea mai rafinată artă prozodică din poezia românească. G. Coșbuc rămâne a fi un genial mântuitor de limbă românească. Citindu-i opera ne uimește nu invenția sau vastitatea sferei lexicale, ci extraordinara capacitate de a mula expresia uzuală românească, limba vorbită, pe cele mai diverse tipare prozodice. La nici un alt scriitor limba noastră nu are o grație mai firească.                                   Privită în ansamblu, opera lui G. Coșbuc se înscrie printre clasicii ale literaturii române. Originalitatea poetului se află în versurile de inspirație din viața satului, în invenția poetică, în modalitatea în care conștiința artistului se acordă cu istoria  existentei şi aspirațiile poporului nostru, cu funcția social-educativă şi estetici a epocii în care a trăit scriitorul.

Valea, Lucian. Pe urmele lui George Coșbuc / Lucian Valea. – Ediția a 2-a. – Cluj – Napoca : Ed. Eikon, 2006. – 354 p.

Autorul acestei cărți, a pornit pe urmele lui George Coșbuc cu speranța că va determina pe cititori ca atunci când se vor găsi întâmplător prin locurile invocate să-și amintească și de poet, ai cărui pași au trecut înaintea lor pe acolo. Și poate – de ce nu? – lectura acestei cărți să le sugereze chiar ideea unor itinerare coșbuciene, cu intenția expresă de-a cunoaște lumea poetului la ea acasă.

Drăgălescu, Radu. George Coșbuc. Mitopoetica / Radu Drăgălescu. – Cluj – Napoca, 2005. – 296 p.

În această carte este urmărită puterea creatoare a limbajului coșbucian, generator de lumi, în special, de lumi mitologice. În a doua parte a cărții este prezentată poezia de diferite facturi (erotică, socială, istorică, a naturii etc.), din care ies la iveală imaginile crângului, ale vântului și apelor, imaginea femeii și a fetei, a flăcăului, a bătrânului, a dragostei trăite la felurite intensități, a jocului; lumea animalelor, a plantelor, relațiile interumane din cadrul comunității românești, relațiile ce se înfiripă între toate aceste lumi. Este prezentat chipul nopții, al ploii, furtunii, soarelui, lunii, florii, cu bogăția și varietatea întrupărilor expresive. Această lucrare are drept scop recunoașterea și evidențierea mijloacelor specifice de exprimare care îl caracterizează pe George Coșbuc.

Drăgălescu, Radu. George Coșbuc : Din Paradis către Infern / Radu Drăgălescu. – Sibiu, 2004. – 285 p.

Această carte urmărește un țel cardinal, care cade greu în conștiința cititorului, bine intenționat: să fundamenteze și să înalțe, autoritar și suveran, un monument, așa cum poetul îl merită deplin, al adevărului, în măreția și arșița căruia toate ispitele denigratoare se topesc autoanulându-se, pe Coșbuc în realitatea vieții și operei lui. Cercetarea întreprinsă dezvăluie și atrage atenția asupra numărului redus de studii ce au obiect tehnica și mijloacele de expresie ale lui George Coșbuc. Această lucrare prezintă itinerarul evoluției poetului, ,,din paradisul liniștii hordouane către infernul războiului și tragediei bucureștene’’, pe care l-a urmat Coșbuc.

George Coșbuc în amintirile contemporanilor. Selecție de texte, note și cuvânt înainte de Al. Husar. – Iași : Ed. Priceps Edit, 2006. – 416 p.

Cartea de față își propune să înfățișeze cititorilor de astăzi, la împlinirea celor 140 de ani de la nașterea poetului George Coșbuc, mărturiile celor care l-au cunoscut și prețuit, publicarea acestor evocări constituind un omagiu firesc, un act de cinstire a memoriei marelui poet. Textele din această carte au fost reproduse după cărțile sau periodicele indicate la sfârșitul fiecărei bucăți. A fost introdus, la începutul lucrării, și un fragment, deosebit de grăitor, constituind un adevăr moto al prezentei culegeri de evocări, din Răspunsul d-lui G. Coșbuc apărut în Foaia pentru toți. Realizatorii acestei antologii scot la iveală aspecte inedite din viața poetului, îngăduindu-ne realizarea unei imagini aproape exhaustive asupra vieții și personalității unuia dintre cei mai mari poeți români George Coșbuc.

Drăgulescu, Radu. Limbaj și poezie în opera lui George Coșbuc / Radu Drăgulescu. – Sibiu, 2004. – 268 p.

În această lucrare este prezentat modul în care se realizează poeticitatea creatorului de limbaj, descriind mijloacele specifice de exprimare. Adoptând stilul de prezentare a particularităților fonetice, morfosintactice, lexicale și stilistice, autorul acestei cărți a considerat necesare o serie de aplicații statistice, o cercetare amănunțită a simbolurilor și a figurilor de stil ce caracterizează creația coșbuciană. Această carte are drept scop recunoașterea și evidențierea mijloacelor specifice de exprimare care îl caracterizează pe George Coșbuc.

Natalia Sofroni, bibliotecar