Arhive

Diversitate culturală

La iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), în fiecare an pe data de 21 mai este marcată Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, pentru Dialog şi Dezvoltare. În această zi un rol important pe plan mondial îl are promovarea diversităţii culturale.
Când vorbim de respect pentru diversitate ne referim la educarea întregii populații pentru a învăța să aprecieze diversitatea, să își schimbe comportamentul și atitudinea față de diferite grupuri pe care le-ar putea discrimina din cauza stereotipurilor și a prejudecăților.

UNESCO definește cultura ca pe o „serie de caracteristici distincte ale unei societăți sau grupă socială în termeni spirituali, materiali, intelectuali sau emoționali”. Europa este continentul cu cele mai numeroase culturi și limbi proprii, amestecuri de identități, tradiții, datini și limbi diferite, de aceea când vorbim de diversitatea culturală e vital să avem respect și să apreciem atitudinea  față de diferite grupuri  ce au alte stereotipuri și prejudecăți.

Vă propunem spre lectură și cercetare  pentru creșterea nivelului de conștientizare a importanței  problemelor de diversitate culturală următoarele lucrări:

 1. Valori și tradiții culturale în Moldova: culegere de studii/ red.: Andrei Eșanu. – Chișinău: Știința, 1993. – 232 p.   ISBN 5-376-01705-2

În cartea „Valori și tradiții culturale în Moldova” sunt abordate mai multe aspecte din istoria culturii scrise și a celei populare orale din țară. Subiectele tratate în lucrare sunt cu începere din Evul Mediu și până în zilele noastre. O deosebită atenție se acordă operelor și activităților marilor cărturari și oameni de o cultură vastă, așa ca Grigore Ureche, Petru Movilă, Nicolae Milescu Spătarul, Varlaam, Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir s. a. Cei interesați de istoria multiseculară a culturii noastre și în general de acest  subiect, în special studenților, corpului didactic universitar, cercetătorilor științifici – această carte le este destinată.

 1. Edbauer, Matthias. Poarta cunoașterii/ Matthias Edbauer; trad.: Walter Fotescu. – București: Niculescu, 2003. – 448 p.   ISBN 973-568-725-9

 Această lucrare practică de informare aduce date din cele mai importante domenii ale cunoașterii actuale, cu explicații punctuale succinte, dar precise și ușor de înțeles. De la geneza şi începuturile Universului, până la tehnologiile informatice moderne; de la clasificarea regnului animal, până la funcţionarea organismului uman etc. Volumul de față vă va ajuta să vă verificați și lărgiți sfera cunoașterii, în peste 4000 de întrebări, parcurgând moștenirea acumulată în milenii de istorie a civilizației umane, fie că este vorba de cultura Maya sau de alte cunoștințe aparent lipsite de însemnătate.

 1. Eșanu, Andrei. Univers cultural în Moldova = Cultural universe in Moldova (sec. XV-XIX) : studii / Andrei Eșanu ; Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Istorie. – Chișinău : Lexon-Prim, 2013. – 328 p.    ISBN 978-9975-4476-6-9.

Cartea Univers cultural în Moldova este o culegere de studii elaborate de-a lungul anilor fie direct în română și rusă, fie tradusă în limbile engleză și franceză. Într-o anumită măsură aceste articole reflectă interesul manifestat de autor față de anumite probleme de istorie națională predominând cele ce țin de istoria culturii și spiritualității, de reprezentările omului despre univers și natură.

 1. Dergaciov, Valentin. Culturi din epoca bronzului în Moldova/ Vlentin Dergaciov; cop.: Oleg Cojocaru; Acad. de Științe a Moldovei: Inst. De Arhiologie și Ist. Veche. – Chișinău: Știința, 1964. – 74 p.    ISBN 5-376-01637-4

Epoca bronzului reprezintă o perioadă semnificativă în cultura istorică  a civilizației umane din Moldova. Despre caracteristica epocii, dar și detalii despre culturile din această epocă, despre uneltele din bronz tipice acestei perioade care rămân încă, pentru arheologi, deocamdată necunoscute este minuțios descrisă în această carte.  Însă mulțumită lui Valentin Dergaciov, cel care a analizat condițiile înfloririi unor culturi și cauzele dispariției altora,  sunt reflectate în lucrare, prezentându-ne un tablou al culturilor care au dăinuit în epoca bronzului pe teritoriul Moldovei de azi.

 1. Braunstein, Florence. Istoria civilizațiilor / Florence Braunstein; trad.: Margarita Chiva. – București: Lider. – 304 p.  ISBN 973-8117-02-X

Crearea unei culturi trece prin selectarea sau afirmarea valorilor, credințelor, pasiunilor indispensabile punerii în ordine a regulilor, finalităților și normelor.

Epocile și locurile condiționează un ,,aici și acum’’ care le marchează cu un caracter propriu, însă această carte intenționează să scoată în evidență marile linii de convergență între fenomenele politice, istorice, filosofice și religioase. Această carte ne aduce la cunoştinţă cele mai importante evenimente din istoria omeniri şi despre persoanele cele mai importante care au ajutat omenirea să ajungă, până în ziua de astăzi, la un anumit echilibru.

 1. Coman, Mihai. Introducere în antropologia culturală : mitul și ritul/ Mihai – Iași : Polirom, 2008. – 360 p.  ISBN 978-973-46-1061-7

Mitul și ritul  reprezintă o morfologie a fenomenelor ceremoniale și mitologice. Lucrarea dată se dorește a fi un instrument pentru cei care vor să se inițieze în studiul mitului și ritului: înainte de a-și exercita acuitatea critică prin punerea la îndoială a categoriilor antropologice, ei trebuie să știe care sunt aceste categorii și care este semnificația lor.

 1. Diversitate și identitate culturală în Europa/ coord.: Petre Gheorghe Bârlea. – Târgoviște: Bibliotheca, 2004. – 120 p.   ISBN 973-712-026-4

Lucrarea „Diversitatea și identitate culturală în Europa” ne prezintă probleme generale  despre limbile vii care caracterizează comunitățile de vorbitori din Europa, dar și din alte orizonturi.  Sunt abordate și un șir de aspecte ale relațiilor interuniversitare văzute ca un pivot al integrării europene, probleme de mentalitate, cu privire specială la relația individ-societate sau nativ-străin. Din perspectiva socio-culturală, prin prezentarea contribuțiilor unor organisme și instituții publice, private, guvernamentale sau non-guvernamentale sunt analizate  dificultățile procesului tranziției, precum și eforturile de depășire a acestor dificultăți. Acest volum  conține comunicările susținute la Simpozionul „Diversitate și unitate culturală europeană” din 2004 la Târgoviște, România.

 1. Antohi, Sorin. Războaele culturale : idei, intelectuali,  spirit public/ Sorin Antohi. – Iași : Polirom, 2007. – 374 p.   ISBN978-973-46-0896-6

Cartea lui Sorin Antohi „Războaiele culturale” vine cu idei, intelectuali și spirit public. Textele adunate în această carte au fost scrise între anii 2000 și 2006. Pornind de la cărțile și ideile altora, autorul le analizează în detaliu substanța, context de emergență și receptare, oferind cititorului o perspectivă critică proprie asupra unor ,,războaie culturale’’ din România și din lumea de astăzi. Cuprinde şi o gamă largă de evenimente care au avut loc în această periodă, precum şi numeroase personalităţi care au ajutat poporul român să iasă din perioadele dificile.

 1. Zecheru, Vasile. Management în cultură/ Vasile Zecheru. – București: Litera Internațional, 2002. -264 p.   ISBN 973-8358-75-2 

„Management în cultură” este subiectul ce reprezintă un studiu elaborat cu privire la cât de importantă este cultura pentru dezvoltarea noastră ca oameni, ca societate etc. Fără îndoială, cultura a reprezentat și reprezintă unul dintre domeniile în care civilizația umană se manifestă în toată varietatea și complexitatea sa, fiind concomitent o sursă și un rezultat al dezvoltării omenirii. Istoria relevă că, încă de la începuturile sale, ființa umană a avut o permanentă dimensiune culturală, care s-a îmbogățit continuu pe multiple coordonate de evoluție: societală și individuală, locală, regională, unilaterală și multilaterală.

Vă dorim lecturi frumoase și înțelepte.

Realizat: L. Canțîr

Primul muzeu bisericesc din Basarabia

Pentru a recupera trecutul spiritual, în Republica Moldova au început  să-şi manifeste conştiinţa religioasă oamenii în etate.  Bisericile au început să fie redeschise, cele învechite să fie reînoite, iar în localităţile unde nu erau biserici au fost construite lăcaşe noi. Acest proces de reînviere  la credinţa strămoşească  a fost unul firesc.  În istoria muzeografiei din spațiul nostru cultural, o pagină remarcabilă  îi revine Muzeului Bisericesc din Chișinău, creat în cadrul Societății Istorico-Arheologice Bisericești din Basarabia. Fiind al doilea muzeu public din regiune, Muzeul bisericesc se afirmă chiar din primii ani de existență ca un centru important de cercetare și valorificare a patrimoniului istoric și cultural. Muzeul cuprinde o colecţie de obiecte, icoane şi tipărituri ce evocă trecutul biseri­cesc al Moldovei şi al ortodoxiei. Este înfiinţat în 1906 din iniţiativa Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti, inau­gurată la Chişinău în aprilie 1904. Din 1912 este situat în patru camere ale Casei Eparhiale. Funcţionează în baza unui statut aprobat de Sfântul Sinod.
Colecţiile sunt constituite din donaţiile oferite de Casa Arhierească, de bisericile vechi, de mănăstiri, de persoane particulare. În martie 1912 o comisie împuternicită de Se­rafim, episcopul Chişinăului şi Hotinului, expediază tuturor bisericilor o circulară prin care solicită obiecte ce ţin de domeniul arheologiei şi istoriei pentru muzeul nou-fondat.
Academia Română donează colecţia Documente Hurmuzache, printre donatorii particulari numărându-se arhiman­driţii Visarion Puiu şi T. Donos, protoiereii Constantin Popovici, N.Crocos şi Serghie Bejan, părintele Nicodim Petrovici, familiile Suruceanu, Petronici, Curdinovschi, Sofronovici, profesorii Constantin Tomescu, Iosif Parhomovici.
Muzeul întruneşte mai multe secţii şi o bibliotecă. Co­lecţiile sunt constituite din veşminte bisericeşti, icoane, cruci, vase bisericeşti, manuscrise şi documente vechi, tipă­rituri, fotografii, decoraţii, hărţi, monede vechi.
Din veşmintele bisericeşti, deosebit de preţioase sunt odăjdiile folosite de mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, donate muzeului de Casa Arhierească, antimisele româneşti, ruseşti şi greceşti, sacoul arhieresc pe care sunt ţesute chi­purile sfinţilor ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur.
O mare valoare artistică are epitaful grecesc din sec.XVII lucrat în fir, precum şi epitafele moldoveneşti de la 1792, 1804, 1818.
Sfintele Vase păstrate în muzeu (potire, cutii pentru Sf.Daruri etc.) sunt confecţionate dintre cele mai multe ori din lemn, cositor, fier şi aramă.
Icoanele, peste 50 la număr, sunt româneşti, ruseşti, lipo­veneşti, bulgăreşti, greceşti, lucrate în diferite stiluri. Crucile sunt lucrate în bună parte în lemn, metal sau chi­paros, garnisite cu sidef sau argint, cea mai reprezentativă fiind crucea de chiparos cu cele 12 praznice domneşti care datează din sec. XV.
Bogăţia Muzeului se află în bibliotecăşi  dispune de o colecţie ce numără numeroase manuscrise şi tipărituri româneşti şi slavo­ne, cărţi despre arta şi istoria bisericească, foi volante, mani­feste, ucazuri etc.

Realizat: Diana Cebotărean

Rolul și importanța familiei într-o societate sănătoasă

 

Citate despre Familie

Milenii de-a rândul, familia a însemnat totul, a fost rezervorul uman al istoriei, a fost primul nucleu al civilizației, a însemnat stabilitate în timp și speranța pentru viitor. Prima formă de organizare a societății a fost aceea bazată pe familie. Legăturile de rudenie făceau că această societate să aibă o mare stabilitate. Orice atac împotriva unuia dintre membrii ei era un atac împotriva întregului clan. Tatăl era cel care avea rolul dominant. Se mai găsesc și astăzi asemenea formule de organizare tribală în diferite zone ale Pământului. Legăturile au rămas aceleași, la fel de puternice, de parcă istoria ar fi rămas pe loc. În ceea ce privește istoria modernă și civilizația acestui mileniu, se poate observa o anumită tendință, și anume: slăbirea relațiilor de familie. Destrămarea formei tribale, a satului, explozia demografică, exodul spre marile orașe, sunt doar câteva surse generatoare ale crizei familiei. Ultimele statistici vorbesc despre ușurința cu care este tratată problema familiei astăzi. În lume, s-a ajuns la durerosul record ca dintr-o sută de familii nou închegate, după primul an să nu reziste decât jumătate. Chiar și în România, o țară cu o puternică tradiție și chiar cult al familiei, tendințele sunt aceleași. Statisticile spun că numărul divorțurilor este în creștere. Pierderea acestor valori tradiționale se împletește cu criza spirituală, cu pierderea credinței în Dumnezeu, care sunt evidente, de necontestat. Tocmai de aceea, problema familiei trebuie privită mult mai serios decât a fost privită până acum.

Deoarece omul este o ființă socială, el a fost creat să trăiască în colectivitate. Numai în prezența și în relație cu alte ființe omenești, omul poate ajunge la dezvoltarea deplină a facultăților sale intelectuale și psihice și a caracteristicilor lui de natură socio-emoțională. În singurătate, anumite trăsături omenești fundamentale se inhibă, omul devenind inconștient de adevăratul sau potențial afectiv. De asemenea, cercetările au scos la iveală faptul că, lipsit de afectivitate, chiar și din punct de vedere fizic, omul rămâne pe o treaptă inferioară a dezvoltării sale. De aici s-a ajuns la descoperirea importanței covârșitoare a manifestării afecțiunii dintre părinte și nou-născut, în cadrul relațiilor interpersonale ulterioare ale copilului. Cu toate că societatea, în general, oferă un anumit cadru social propice dezvoltării, colectivitatea de bază, care asigură acea intimitate și acel mediu de siguranță necesare maturizării afective și emoționale, rămâne familia. În cadrul familiei, ființa omenească dobândește simțământul de apartenență, de interdependență și de valoare personală. În cadrul familiei se formează acea imagine de sine care va persista întreaga viață. Relațiile de interdependență dintre părinți și copii și relația de părtășie și de susținere reciprocă dintre soț și soție au menirea de a furniza acele resurse interioare care să ajute individul să depășească situațiile critice din viață și să dea randament la nivelul adevăratelor lui resurse interioare. Iată de ce familia este atât de importantă, aproape esențială, pentru dezvoltarea și menținerea unei imagini de sine realiste și a unui tonus psihic capabil să impulsioneze valorile pozitive ale individului.

Întrucât în zilele noastre sunt tot mai multe familii care se destramă, rezultă de aici faptul că modul de percepere a acesteia s-a schimbat într-un sens negativ. Familia, nu numai că asigură stabilitatea și dezvoltarea umană, dar joacă un rol important și în motivarea individului, în realizările și împlinirile sale.

 • Familia este locul în care obiceiurile, trăsăturile de caracter, preconcepțiile și ambițiile personale primesc o noua direcție.
 • Familia este calea pe care merg cel puțin două persoane în aceeași direcție și în același timp, având o motivație comună.
 • Familia este locul în care ne dăm seama cât de diferiți suntem și ne impunem să acceptăm și părerile altora.
 • Familia este școala care ne învață că dreptatea este relativă și că o problemă se poate rezolva din mai multe puncte de vedere.
 • Familia este locul în care nu te poți ascunde nici măcar de tine însuți. Cineva îți va aduce aminte întotdeauna cine ești.
 • Familia este un drum presărat atât cu împliniri cât și dezamăgiri, dar care sigur duce la maturitate.
 • Familia este școala în care examenele nu se termină niciodată și nici nu poți absenta de la ele.
 • Familia este locul în care bărbatul are impresia că el este șeful, iar femeia îl lasă să creadă asta.
 • Familia este o fortăreață în care membrii ei se simt în siguranță.
 • Familia este comoara cea mai de preț pe care o poate avea cineva. Valoarea ei este inestimabilă.
 • Familia este locul în care un om normal își petrece cel mai mult timp din viața sa. De aceea merită să facă din casa lui un „colț de rai”.
 • Familia este locul în care ai puterea, în calitate de părinte, să formezi sau să deformezi caracterul copilului tău.
 • Familia este locul în care asemănările fac posibilă relația noastră, iar diferențele o întăresc sau o slăbesc. Depinde de cât de maturi suntem.
 • Familia este locul în care vrei să fii atunci când ești departe de casă. Sentimentul de singurătate confirmă adevărata ei valoare.
 • Familia este instituită de Dumnezeu pentru ca viața pe pământ să fie caracterizată de altruism și nu de egoism.

Cu cine îmi împart viața?

Se spune că dragostea e oarbă, iar după ce ne căsătorim ne deschidem ochii. Cel mai simplu ar fi să stăm cu ochii închiși toată viața, dar aceasta e imposibil. Totuși, atunci când ne deschidem ochii există două posibilități: să ne plângem de milă sau să clădim o relație frumoasă, într-o căsnicie de succes. Iată lucrurile și atitudinile pe care trebuie să punem accentul atât în perioada de prietenie, cât și după ce ne căsătorim:

Dezvoltarea compatibilității

Caută și promovează lucrurile care aduc împlinire și satisfacție pentru amândoi. Nu te împotmoli din cauza diferențelor dintre voi, ci bucură-te de lucrurile pe care le puteți face împreună.

Respectarea diferențelor

Diferențele dintre noi sunt pentru a ne completa, nu pentru a ne distruge unul pe celălalt. Putem avea păreri și opinii diferite în ceea ce privesc anumite fapte sau lucruri, dar aceasta nu înseamnă că doar părerea mea este bună. Trebuie să învăț să respect și părerea partenerului meu, chiar dacă nu sunt de acord cu ea. Aceasta va aduce cu siguranță încredere în relația noastră.

 

Rezolvarea conflictelor

Nu întotdeauna reușim să acceptăm diferențele dintre noi, de aceea își fac apariția și conflictele. Pentru a gestiona corect un conflict, trebuie să apelăm la dragoste. Orice problemă poate avea un „happy end” atunci când o rezolvăm într-un spirit de dragoste. Aceasta implică o discuție cu „tonul jos” despre conflictul respectiv și alegerea de a ne respecta reciproc până găsim o cale de mijloc.

Comunicarea așteptărilor

Avem așteptări unul de la celălalt și, pentru că nu ni le împlinim, sfârșim prin a fi dezamăgiți. Una dintre cele mai des întâlnite așteptări este aceea că vrem ca partenerul nostru să știe de ce avem nevoie, fără a-i comunica aceasta. Doamnelor, nu v-ați căsătorit cu un ghicitor, ci cu un om obișnuit, chiar dacă vedeți ceva special în el. De aceea trebuie să-i comunicați nevoile voastre. Domnilor, nu v-ați căsătorit cu o femeie omniscientă, ci cu una care vă întreabă mereu: „La ce te gândești?” Dacă ne dorim succes în căsnicie sau în prietenie, trebuie să ne comunicăm într-un mod foarte clar așteptările.

Înțelegerea reciprocă

Nu este suficient doar să ne comunicăm așteptările, ci trebuie să ne și facem înțeleși. Multe cupluri trăiesc în dezamăgire deoarece nu știu să vorbească pe limba celuilalt. Învăță modul în care cel de lângă tine percepe lucrurile și transmite-i nevoile tale în acel mod!

Cultivarea răbdării

De obicei, primii ani de căsnicie reprezintă o perioadă de formare, în care cei doi învață să se dea unul după celălalt. Această învățare este dureroasă și necesită multă răbdare. Dacă vrem să găsim calea spre fericire în căsnicia noastră, trebuie să acceptăm ritmul celui de lângă noi și să dăm dovadă de răbdare. Multe cupluri se destramă deoarece nu au răbdare să treacă partea cu „la greu” și să revină partea cu „la bine”.

Exprimarea mulțumirii

Învață să-ți exprimi mulțumirea față de partenerul tău, atât printr-un limbaj adecvat, cât și prin gesturi practice! Cumpărarea unui cadou, o plimbare în parc sau o cină romantică în semn de mulțumire va aduce multe beneficii căsniciei tale.

Cred că fiecare dintre noi ne dorim o căsnicie de succes, dar aceasta, la fel ca toate lucrurile de valoare, necesită timp. Doar în timp ne câștigăm încrederea unul în celălalt, doar în timp învățăm cum să comunicăm mai bine, doar în timp învățăm să ne acceptăm unul pe celălalt.

Familia și importanța acesteia într-o societate sănătoasă

Creat de :  Doina Spătaru

Secretul unei familii fericite

Familia este importantă pentru fiecare, indiferent de e ființă umană sau necuvântătoare. Secretul unei familii fericite este mai întâi de a o avea. Astăzi, de ziua Internațională  Familiei vom da un exemplu minunat prin intermediul acestor două lumi care conviețuiesc pe Pământ. O să vă spun o poveste impresionantă de Pilip Ștefan  Zamfirescu „Buburuza cu elice„ și drăguța fetiță, Alexandrina Crivoi  ne va recita o poezie scrisă de Valentina Moșneaga-Mitrofan „Buburuza”.
Într-o si senină de vară în Poiana Unde Totul Este Posibil, o buburuză cu elice a aterizat pe o floare. Pe floarea aceea era o pânză mare și deasă, buburuza s-a prins în plasă și a văzut un păianjen care se îndrepta spre ea. Buburuza a zis :
–          Te rog domnule păianjen, nu îmi face rău !
–          Bine, nu îți voi face rău. Dar unde vrei să te duci ?
–          Eu am vrut să mă odihnesc pe o floare iar dacă îmi dai drumul voi continua zborul către familia mea, care mă așteaptă cu hrană.
–          Dar și eu trebuie să duc ceva de mâncare la familia mea, spuse păianjenul
–          Îți voi da eu ceva de mâncare, se auzi glasul unui băiat care întâmplător trecea prin Poiană.
–          Mulțumesc băiete ! a zis păianjenul fericit.
 Buburuza cu elice auzind propunerea băiatului, i-a spus păianjenului:
–          Pentru că nu ai vrut să-mi faci rău, mă ofer să tea ajut să duci proviziile Familiei tale.
–          Mulțumesc, zise păianjenul.
 Buburuza cu elice și-a luat zborul, în spatele ei păianjenul cu proviziile iar drumul era lung au tot povestit despre întâmplările fiecăruia.  Buburuza cu elice și-a continuat fericită drumul către Familia ei, mândră de prietenia pe care o legase cu păianjenul și gândindu-se la faptul că în viață dacă faci bine, bine găsești…
La mulți ani tuturor de ziua FAMILIEI”

Realizat: Lilia Canțîr

9 mai – Ziua Europei

Ziua Europei, rămasă în istorie și sub numele de „Ziua Schuman”, este marcată în fiecare an, la data de 9 mai, când sunt sărbătorite și Ziua Independenţei României, dar și Ziua Victoriei aliaţilor în cel de-al Doilea Război Mondial. Anul acesta, din cauza pandemiei de COVID-19, Ziua Europei va fi sărbătorită online.Ziua Consiliului Europei reflectă propria înființare în 1949, în timp ce Uniunea Europeană celebrează data propunerii înființării CECO în 1951. Ziua Europei este unul dintre simbolurile europene menite să promoveze unitatea în rândul europenilor.

Această expoziție virtuală este o încercare de a vă cunoaşte şi familiariza cu documentele deţinute de biblioteca ”Ștefan cel Mare” la acest subiect, pentru a vă lărgi orizontul de cunoaştere, dragi utilizatori.

Rogowski, Ralf. Forma noii Europe / Ralf Rogowski, Charles Turner ; trad. : Dragoş Rusu. – Ch. : Cartier, 2009. – 220 p.

Uniunea Europeană şi identitatea europeană erau până de curând, subiectele diferitelor categorii de burse şi de cercetare. Odată cu intrarea membrilor central ­ şi est-europeni în UE, a devenit clar faptul că viitorul ei este legat de de viitorul identităţii europene. Cartea mai argumentează faptul că viitoarea formă a Europei va rezulta din interacţiunea dintre sferele sociale din cadrul Europei.  

Radu de Hohenzollern-Veringen, principe. Europa din noi : Regalitatea şi democraţia-spectacol / Radu Principe de Hohenzollern-Veringen. – Iaşi : Polirom, 2005. – 237 p.

 

Volumul este o cădere în narcisistul nărav de a publica propriile conferinţe. Aşadar, este o culegere de conferinţe şi articole, care după părerea autorului, sunt suficient de bune pentru a fi cuprinse într-o carte şi care reflectă regalitatea şi democraţia-spectacol. Este o carte care merită citită şi vă îndemn să o faceţi! 

Suvorov, Victor. Spărgătorul de gheaţă : Cine a declanşat al doilea război mondial? [mărturia unui spion condamnat la moarte] / Victor Suvorov ; trad. ; Radu Părpăuţă. -Iaşi : Polirom, 1995. – 295 p. – (Hexagon)

Cartea include informaţii despre nenumăratele documente la care unul dintre agenţii de frunte al GRU (spionajul militar sovietic) a avut acces, mărturiile combatanţilo, analiza minuţioasă a desfăşurării de luptă, a tehnicii militare utilizate şi a pregătirilor din spatele frontului, totul vine să confirme presupunerea lui Victor Suvorov privind adevăratul instigator al celui de al doilea război mondial.

Procesul politic în Uniunea Europeană / resp. de ed. : Helen Wallace, William Wallace ; trad. : Genoveva Bolea. -­ Ed. a IV-a. -­ Ch. : Arc, 2003. ­-660 p.

Uniunea Europeană este cu certitudine cel mai important agent al schimbării în guvernarea şi procesul de elaborare a politicilor din Europa. În cadrul volumului prezent este schiţat cadrul larg al procesului politic al UE şi instituţiile prin intermediul cărora acesta este pus în aplicare, constă dintr-o serie de studii de caz, care acoperă multe din domeniile politice în care dimensiunea UE este semnificativă şi pune la dispoziţie unele concluzii asupra caracterului procesului şi a direcţiilor în care evoluează acestea.

Statele Unite, mare putere europeană / Caterine Durandin. -­ Ch. : Cartier, 2007. – 336 p.

Criza care a afectat relaţiile intra-europene şi dialogul transatlantic şi care persistă în anii prezenţi, ne îndeamnă să ne punem întrebări asupra unui context de actualitate geopolitică şi pe termen mai lung, de solidaritate ideologică sau de îndepărtare şi de ruptură între Europa şi Statele Unite, odată cu sfârşitul războiului rece.Am putea argumenta că aceste dificultăţi reprezintă problema europenilor şi nu ar trebui să intervină în articularea relaţiilor dintre Europa şi Statele Unite, dar în realitate interferenţele se manifestă din plin…. Cu ce, veţi afla citind această carte.

Bărbulescu Gheorghe, Iordan. Noua Europă : Identitate și model european / Gheorghe , Bărbulescu Iordan. – București : Polirom, 2015. – 624 p.

In perioada 2000-2015, Uniunea Europeana a intrat intr-o noua etapa semnificativa a devenirii sale, comparabila cu inceputurile Comunitatilor Europene din anii 1950 si cu trecerea de la comunitati economice la uniune politica din 1992. Iordan Gheorghe Barbulescu arata cum Europa s-a transformat dupa un model social-liberal, centrat pe individ, pace, cooperare, dialog si negociere. Analizind noua identitate europeana, care are la baza, pe de o parte, valorile, democratia si cetatenia UE asociate economiei sociale de piata si, pe de alta parte, federalismul si constitutionalismul, autorul sustine ca aceasta nu va avea ca efect destramarea Uniunii Europene, ci, dimpotriva, consolidarea ei pe plan intern si impunerea ei la nivel international, acestea din urma promovind un model viabil de globalizare regional-continentala. Lucrarea face parte dintr-un ciclu numit Noua Europa, celelalte volume cuprinzind o analiza a constructiei politice europene, a institutiilor si deciziei in UE, a politicilor publice europene si, in fine, un amplu dictionar de concepte europene.

Să înțelegem Uniunea Europeană. – București : Codecs, 2006. – 360 p.

Uniunea Europeană este un actor semnificativ pe scena lumii, schimbând modul de viaţă al europenilor precum şi modul în care restul omenirii percepe Europa. UE este încă puţin înţeleasă, iar mulţi cetăţeni ai săi simt rolul Uniunii în existenţa lor fie confuz, fie ambiguu. Devenită best-seller, cartea lui John McCormick oferă o perspectivă unică şi amplă despre UE, adresându-se tuturor celor care doresc o introducere concisă şi clară asupra Uniunii Europene. Cartea se referă la istoria şi instituţiile UE, la principiile fundamentale ale integrării europene, la impactul UE asupra cetăţeanului şi asupra statelor membre, la evoluţia şi semnificaţiile politicilor europene. „Să înţelegem Uniunea Europeană” este o carte foarte utilă candidaţilor la concursurile organizate de European Personnel Selection Office pentru ocuparea de posturi în instituţiile europene, oferindu-le o viziune coerentă asupra instituţiilor şi politicilor europene, informaţii concrete de interes major, precum şi statistici utile despre UE. John McCormick, cetăţean britanic, este profesor universitar şi coordonatorul Departamentului de Ştiinţe Politice al Universităţii Indiana, Indianapolis, SUA.

Capitalele Europei. De la Amsterdam la Zagreb. – Chișinău : 2015, Litera. – 240 p.

Capitalele Europei. De la Amsterdam la Zagreb Carte Chisinau Moldova

Capitalele Europei au la fel de multe chipuri ca şi continentul însuşi.

Leagănele civilizaţiei noastre s-au aflat cândva la Atena şi la Roma, iar sublimele vestigii ale Antichităţii pot fi încă admirate în capitala Greciei, respectiv a Italiei. Parisul şi Londra impresionează cu gloria şi bogăţia străvechilor regate şi puteri coloniale, dar şi cu viaţa trepidantă de azi.

Ce au în comun nişte oraşe atât de diferite ca Berlin şi Madrid? Ele sunt capitale relativ tinere care atrag vizitatori din toată lumea cu incitanta lor viaţă de noapte. În plus, ca multe alte capitale, ambele se pot lăuda cu muzee şi colecţii de artă de renume internaţional.

Praga, una dintre metropolele cu cea mai mare încărcătură istorică din Europa Centrală, odinioară era numită „Oraşul de Aur“ şi stră- luceşte şi azi graţie marilor sale bogăţii arhitectonice. În Viena şi Budapesta, poți retrăi farmecul maiestuos al fostului Imperiu Austro-Ungar, care stăpânea cândva jumătate din Europa.

Metropola Suediei, Stockholm, se întinde pe mai multe insule din Marea Baltică, în vreme ce capitala Maltei, Valetta, se ridică dintre valurile albastre ale Mediteranei, dincolo de zidurile puternice ale fortificaţiilor din vremea cruciadelor.

Dincolo de ţărmul Adriaticii, în Peninsula Balcanică, oraşe precum Skopje şi Podgorica au ajuns la rang de capitală abia după destrămarea fostei Iugoslavii. Chişinău – capitala Republicii Moldova – sau Tirana – capitala cândva izolatei Albanii – îşi revendică astăzi locul cuvenit între capitalele Europei.

Aceste capitale cu extraordinar de multe faţete reflectă diversitatea culturală şi geografică a Europei, având o istorie care nu a fost scutită de evenimente dramatice.

Creată de : Doina Spătaru

Principii pentru alegeri alimentare sănătoase

Pentru a avea un stil de viaţă în care să primeze sănătatea, va trebui să echilibrăm buna nutriţie cu exerciţiile fizice regulate, odihna adecvată, atitudinea pozitivă și evitarea factorilor de stres. Aplicarea acestor principii va aduce beneficii pe termen lung atâta timp cât într-un mod constant menţinem acest echilibru. O bună nutriţie înseamnă să ne bazăm pe alimente proaspete, deoarece acestea conţin vitamine și alţi nutrienţi care alcătuiesc o dietă echilibrată. Este important să mâncăm regulat şi să adecvăm opţiunile alimentare în cele mai bune proporţii. Să ne procurăm alimentele cu grijă şi atenţie, hidratarea să fie corespunzătoare, iar apa să fie de la o sursă sigură. Un mare accent să punem pe valoarea nutritivă a alimentelor, prin pregătirea lor corectă, deoarece aceasta face diferenţa în tot ce ţine de o bună nutriţie.

Exerciţiile fizice au un rol important în menţinerea sănătăţii. Cel mai important aspect al exerciţiilor fizice este ca ele sa fie făcute regulat. Indiferent de exerciţii, trebuie să ne asigurăm că le facem în mod regulat și corect. Beneficiile unui program de exerciţii fizice sunt numeroase: gândire logică şi pozitivă, anxietate redusă, un nivel ridicat de energie, tonifiere musculară şi nu în ultimul rând, o părere bună despre propria persoană.

Odihna adecvată are somnul la rang de rege. Somnul insuficient duce la îngrăşare. Cu toţii avem nevoie de relaxare, odihnă şi somn. Nu degeaba se spune că unul dintre cele mai importante aspecte ale unui antrenament reuşit este odihna, iar cea mai bună odihnă rămâne tot somnul. Privarea de somn are un puternic efect negativ. Îi face pe oameni să mănânce mai multe grăsimi şi glucide, accentuând tendinţa de îngrăşare.

Atitudinea pozitivă este primul pas spre a reuşi când avem de atins obiectivul pe care ni l-am propus. Atitudinea ne afectează acţiunile. Dacă avem o atitudine pozitivă, atunci vom acţiona corect, pentru a depăşi obstacolele care stau în calea dezvoltării noastre personale. Oportunităţile există și trebuie să le fructificăm la maximum. Voinţa de a schimba este puţin mai mult decât dorinţa. Dorinţa și hotărârea sunt forţele motoare care ne ajută să ne atingem obiectivele.

Evitarea factorilor de stres este un subiect tabu pentru cei mai mulţi dintre noi. Nicotina, alcoolul, expunerea excesivă la soare, stresul și poluarea mediului sunt câţiva dintre factorii negativi care ne privează organismul de nutrienţi valoroşi. Degradarea cauzată de radicalii liberi poate afecta capacitatea de regenerare a celulelor organismului.
Consumul de carne este o experiență nutrițională semnificativ diferită față de consumul de vegetale. Alimentele vegetale au în mod cert mai mulți antioxidanți, fibre și minerale decât alimentele de origine animală. De fapt, alimentele de origine animală sunt aproape complet lipsite de multe dintre aceste substanțe nutritive, și în plus au mult mai mult colesterol și grăsimi. Alimentele de origine animală conțin puțin mai multă proteină decât alimentele vegetale, dar și mai multă vitamina B12 și vitamina D, deși vitamina D se găsește în mare măsură în lapte.

Genele nu provoacă boala pe cont propriu. Genele funcționează numai dacă sunt activate iar nutriția joacă un rol esențial în determinarea genelor, bune și rele, exprimate.
Putem spune cu siguranță că genetica stă la baza fiecărei boli. Genele noastre reprezintă codul pentru tot ce există în corpul nostru, bun și rău. Fără gene, nu ar exista cancer. Fără gene, nu ar exista obezitate, diabet sau boli de inimă. Și fără gene, nu ar exista viață.

O alimentație corectă înseamnă sănătate în toate zonele existenței noastre. Toate părțile sunt interconectate.
Mâncatul este probabil cea mai intimă întâlnire pe care o avem cu lumea noastră; este un proces în care ceea ce mâncăm devine parte a corpului nostru. Dar și alte experiențe sunt importante, cum ar fi activitatea fizică, sănătatea emoțională și mentală și bunăstarea mediului nostru înconjurător. Încorporarea acestor sfere diferite în conceptul nostru de sănătate este importantă deoarece toate sunt interconectate. Într-adevăr, acesta este un concept holistic.
Mai mult, se pare că, dacă consumăm cele mai sănătoase alimente pentru noi, astfel contribuim la o planetă mai sănătoasă. Urmând o alimentație integrală, pe bază de plante, folosim mai puțină apă, mai puțin teren, mai puține resurse și producem mai puțină poluare și mai puțină suferință pentru animalele noastre de fermă. Alegerile noastre alimentare au un impact incredibil nu numai asupra metabolismului nostru, ci și asupra declanșării, dezvoltării și chiar inversării bolii, asupra energiei noastre; asupra activității noastre fizice, asupra sănătății noastre emoționale și mentale și asupra mediului nostru înconjurător. Toate aceste sfere aparent separate sunt puternic interconectate.
Cui îi pasă până la urmă?
Aplicabilitatea acestor principii nu trebuie subestimată. Cel mai important, ele pot contribui la reducerea confuziei publice în ceea ce privește alimentația și sănătatea. Beneficiile înțelegerii acestor principii sunt extinse și profunde pentru indivizi, societăți, animalele și planeta noastră.

Realizat: Natalia Sofroni, şef sector

Aleg să trăiesc sănătos

„Fiecare bine știe,

Sănătatea-i bogăție

Fă-ți regimul riguros

Și vei crește viguros.”

Dacă ai ales să trăiești sănătos, e necesar să știi că sunt patru lucruri importante de care trebuie să ții cont și de care depindem în totalitate.

 În primul rând este necesar să știm că sunt foarte multe boli cauzate de lipsa igienei. E vorba, de igiena personală a corpului, de cea a mâinilor, dinților, părului, îmbrăcămintei, încălțămintei etc. Apa și săpunul sunt inamicii murdăriei și ar fi bine să fie prietenii tăi. Atât corpul cât și ținuta vestimentară bine îngrijită te ajută să fii sănătos.

În al doilea rând trebuie să avem o atitudine serioasă față de regimul alimentar. Un motto pentru fiecare zi: Ce, cât, cum și unde mâncăm.  Alimentația corectă  te ajută să eviți și să previi multe boli. Este recomandabil și important ca toate tipurile de alimente pe care le consumăm să fie bogate în vitamine și minerale, care de obicei le luăm din fructe și legume, pe care, neapărat, trebuie să le spălăm bine. Ele servesc nu numai pentru a potoli foamea, ci și de a asigura corpul cu toate cele necesare pentru viață.  Apa este o substanță absolut indispensabilă vieții, indiferent de forma acesteia.  Antoine de Saint- Exupery spunea: Apa este nu numai necesară vieții, ea este însăși viața. Apa care este potrivită pentru consum se  numește potabilă. Cantități rezonabile de apă ajută la digestia hranei, la curățirea organismului de impurități. Dacă te consideri prietenul apei, nu arunca substanțe nocive pe lângă izvoare și fântâni și nu face risipă de apă.

 Al treilea aspect de care trebuie neapărat să ținem cont se referă la activitate și odihnă. E de dorit să avem un regim al zilei bine stabilit, cu un orar pe care să-l respectăm. Aici mă refer la activitățile fizice: gimnastica, sportul, înotul, lucrul în gospodărie. Somnul, de asemenea, este un fel de odihnă și un remediu esențial pentru o minte și un corp sănătos. Când și cât învățăm, cum și unde ne jucăm sau ne odihnim, chiar și hobby-urile fac parte din activitățile zilnice de care trebuie să ținem cont.

Al patrulea aspect ce nu este de neglijat pentru a duce un mod sănătos de viață este mediul ambiant în care locuim. El trebuie să fie atât frumos, cât și sănătos. Igiena casei, clasei, școlii și a localității sunt factorii principali pentru un mediu sănătos. Înverzirea, înfrumusețarea spațiilor, colectarea selectivă a gunoiului  ne vor proteja de boli și diferite pericole. Ia atitudine, pentru că nu trăiești singur, ci împreună cu alți semeni care au aceleași interese, credințe, obiceiuri, tradiții și reguli de viață. Securitatea este absolut necesară pentru sănătatea ta. Ziua sau noaptea, acasă, pe stradă, la plimbare sau oricând și oriunde nu te vei afla ALEGE SĂ  TRĂIEȘTI SĂNĂTOS!.

Realizat: Lilia Canțîr

Oare viața ne spune povești sau noi îi spunem ei?

Lectura are un rol important în dezvoltarea și formarea personalității. Este evident că deprinderea lecturii rămâne o bază solidă pentru toată viața. În lipsa îndrumării părinților, educatorilor, profesorilor, foarte mulți școlari nu simt nevoia de a citi. Numai o lectură îndrumată poate să dezvolte un interes continuu. Prin lectura unei povești copiii află noi scriitori și ascultă povești interesante, frumoase și utile în dezvoltarea imaginației și vocabularului.

Poveștile îi antrenează să urmărească o desfășurare logică în care anumite acțiuni ajung la consecințe așteptate sau surprinzătoare. Poveștile aduc însă copiilor ceva mai mult decât atât. Trezindu-le inteligența și imaginația, ele îi ajută să-și descopere unele capacități și talente de care ei nici nu știau că le posedă.

Poveștile le permit să-și imagineze soluții posibile pentru temerile lor inconștiente și conflictele sale interioare, pentru că personajele trec prin aventuri în care copii se pot recunoaște. Ei se simt dezvinovățiți, pentru că nu sunt singuri în cazul lor, iar lucrul acesta le dau mai multă încredere în ei. În poveștile, în care unele personaje pozitive sunt cu adevărat bune, iar personajele negative cu adevărat rele, copii se regăsesc cu ușurință. Este fericit, pentru că cei buni triumfă : viziunea sa asupra unei lumi drepte se întărește.

Prin povești copiii pășesc în țara basmelor și a viselor. După fiecare poveste citită, sunt fascinați de personaje și nu contenesc să le admire din paginile ilustrate ale cărții. Ei sunt mereu în așteptarea unei noi povești, unor noi personaje sau eroi. După lecturarea unei povești ei pot face asemănări cu alte povești, altfel punându-și creativitatea și ingeniozitatea lor la noi încercări. Poveștile sunt cele mai bune prietene ale copiilor, deoarece le trezesc curiozitatea de a cunoaște și de afla ceva nou. Deoarece conțin aventuri și fiind dat că personajele sunt puse uneori în situații excepționale, ceea ce îi face pe copii să se simtă niște mici luptători ca și eroii din poveștile care le sunt citite.

Deoarece le dezvoltă imaginația deasemenea le dezvoltă și gândirea. Când le citim povești copiilor observăm că ei sunt fericiți atunci când povestea are un final fericit, și se întristează atunci când povestea are un final trist. Poveștile sunt ilustrate pentru a asigura copiilor o înțelegere mai bună a textului.

În urma lecturii unor povești, copii cunosc diferiți scriitori și creația lor, învață să distingă binele de rău, bucuria de tristețe, frumosul de urât, utilul de dăunător, cunoaște interacțiunea dintre om și natură, ia cunoștință cu mediul ambient : păsări, animale, plante, locuri impresionante. Prin povești copiilor li se cultivă valori morale, li se formează deprinderi de comunicare, ei învață să fie azi mai buni decât ieri și mâine mai buni decât azi, într-un cuvânt, li se pune baza concepției despre om și lume.

În concluzie putem afirma că poveștile sunt un proces de socializare, prin care copiii descoperă și cunoaște lumea. Poveștile sunt ca un balsam pentru suflet și un stimul pentru minte în folosul creativității imaginației atât copiilor cât și adulților.

Realizat de : Doina Spătaru

Ziua Internațională a Dansului

Astăzi, 29 aprilie este ziua Internațională a Dansului. Dansul este considerat o formă universală de expresie artistică, un mod de gândire prin care corpul exprimă toate sentimentele pe care le simte omul. De multe ori acest fel de exprimare este ca un semnal pentru a reacționa la niște probleme strigătoare la cer. Este o încercare de a sensibiliza  oamenii la unele fapte neplăcute, urâte pe care tot ei le creează.

 În ultimul timp, dansul a devenit pentru mulți un fel de a scăpa de stres, plictiseală sau un mod plăcut de a face mișcare în această carantină, care este din ce în ce mai greu de suportat. Dansul ne menține vii în mod excepțional pe timpul pandemiei cauzate de coronavirus și a stării de urgență care ne ține în case pentru siguranța noastră de a nu contacta cu oamenii infectați.

 Probabil, dansul nu este numai nevoia de descătușare, dar mai este și o formă de exprimare, comunicare produsă atât de oameni cât și de natură. De multe ori a-ți observat frunzele copacilor valsând, având ca partener vântul care face piruete și multe mișcări grațioase, dar care, de multe ori, ne scapă atenției noastre. Vedem florile deschizându-și petalele într-un ritm de dans cuprinse în brațele albinelor și legănându-se pe tulpina lor. Cine nu a admirat dansurile valurilor mării și oceanelor, executând salturi demne de cele mai frumoase mișcări de balet.

 Dansul este mișcare, energie, creează emoții, ne permite descătușarea lor, ne îndeamnă la iubire, ne face mai curajoși, încrezători și de ce nu la dorința de a zbura și a trăi în armonie. Limbajul dansului dispune de o putere extraordinară de a exprima sentimentele dintre cele mai variate: de la iubire și extaz la furie și gelozie, de la tristețe la veselie  și toate manifestate prin intermediul trupului, care vine din interiorul sufletul. Cineva spunea, că „ a învăța a dansa este ca și a învăța o nouă limbă de comunicare..” Limba dansului moldovenesc reprezintă „poemul neamului”, nu în zadar se zice că moldovenii când dansează „inimile lor vorbesc”. Fiecare mișcare arată talentul și spiritul nostru,  indiferent de perioadele istorice. El scoate în evidență atât caracterul, cât și temperamentul, forța și agerimea poporului. Întotdeauna a pus în valoare înțelepciunea și umorul, care dezvăluie sentimentele și aspirațiile moldovenilor. Dansurile moldovenești  împreună cu muzica, costumul național, arta populară  este tezaurul poporului nostru.

Paginile de socializare ne demonstrează cât de important și eficient este dansul de a scăpa de stres pe „timp de stat acasă”. Vă propunem să vă redescoperiți și să dansați cu noi în videoclipul de mai jos.

Realizat: Lilia Canțăr

Gândire creativă

Creativitatea  este capacitatea noastră de a produce idei, de a găsi soluții noi, originale, neobișnuite, pentru diversele probleme pe care le avem zi de zi. Pe lângă faptul că este super interesantă, creativitatea contribuie la dezvoltarea fiecăruia dintre noi, la cunoașterea de sine și a celor din jur. Ea te ajută să fii tu însuți, o persoană unică, deosebită.

Știați voi oare că…oricine poate fi creativ într-o măsură sau alta. Creativitatea se manifestă în orice domeniu al vieții noastre: în felul cum aranjăm masa, cum desenăm sau modelăm ceva, țesem covorașe sau prezentăm un spectacol, cum schimbăm decorul în casă, atunci când am oboist de precedentul, cum aranjăm casa de sărbătoare, cum ne îmbrăcăm, cum vorbim etc.

Creativi sunt nu doar cei care pictează bine sau sculptează, dansează sau scriu poezii, povești… Fiecare din noi: maturi, copii, inclusiv TU, se naște cu un anumit potențial creativ, care se poate manifesta în orice activitate pe care o faci. Dezvoltarea potențialului tău creativ, însă depinde în mare măsură și de cei din preajma ta. Este important ca tu să fii sprijinit, susținut, apreciat în tendințele tale de a fi creativ. Creativitatea este un fel de iscusință în viață, care nu poate fi învățată ci trebuie exersată zilnic. Pentru a-ți antrena creativitatea este nevoie de dorința ta de a fi mereu în căutare de soluții noi, a nu te mulțumi cu ce ai.

Îți prezentăm o expoziție de cărți sculptate, autorii căruia sunt utilizatorii noștri. Vă va surprinde plăcut lucrările executate de ei, de imaginația de care au dat dovadă.

Realizat: Lilia Canțîr