Arhive etichetă | managementul deșeurilor organice

Revistă bibliografică” Serafim Andrieș la 75 de ani”

Activitatea fructuoasă în cercetare, performanțele manageriale, erudiția vastă în domeniul agriculturii și biologiei, în cel al tehnologiilor de irigare, sistemelor de protecție a plantelor sunt meritele indiscutabile ale domniei sale  care au contribuit la dezvoltarea RM Activitatea sa științifică în scopul elucidării mai profunde a proceselor fiziologice, fazelor critice de aplicate cu succes în asigurarea obținerii unor recolte scontate în diferite condiții pedoclimaterice și de producere, la fel  și în diminuarea consecințelor provocate de condițiile nefavorabile, permiterea efectuării controlului asupra dirijării proceselor de formare a productivității plantelor și calității producției. Spiritul inventiv, perseverența, cunoștințele profunde în diferite domenii l-au direcționat pe o cale mult mai originală de rezolvare a problemelor ce țin de sporirea recoltelor și competitivitatea producției agricole.Realizând  multiple și complexe cercetări a obținut rezultate valoroase.

asd-001   Eroziunea solului. Esenţa, consecinţele, minimalizarea şi stabilirea procesului / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova. Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru pe lângă Guvernul Rep. Moldova. Inst. de Cercrt. pentru Pedologie şi Agronomie „Nicolae Dimo”; red. resp.: Dan Nour, trad.: D. Balteanschi. – Ch.: Pontos, 2004 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 476 p.   ISBN 9975-926-73-8

Eroziunea este o problemă și una foarte actuală. Autorii vin cu  unele recomandări. ”E nevoie de foarte multă implicare, de o strategie națională, pentru a stopa acest fenomen”, au spus într-un glas. Atenție sporită atît fenomenului respectiv, cît și combaterii acestuia. O strategie națională în vederea combaterii și stopării eroziunii solurilor, planuri strategice în acest sens și la nivel de raion, și în fiecare primărie în parte sunt expuse în lucrare

007-copy

Andrieş Serafim. Regimul de azot al solurilor Moldovei şi eficienţa îngrăşămintelor cu azot / S. Andrieş; Acad de Şt. A Moldovei, Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare şi al Rep. Moldova, Inst. de Cercet. Pentru Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo”. – Chişinău: IEFS, 2006. – 92 p.  ISBN 978-9975-9871-0-3

În studiu sunt generalizate datele experimentale privind starea regimului de azot în diferite tipuri şi subtipuri de sol, argumentate măsurile agrochimice şi agrotehnice pentru optimizarea nutriţiei minerale a plantelor de cultură cu azot în vederea obţinerii recoltelor planificate de calitate înaltă.

005-copy

Managementul deşeurilor organice, nutrienţilor şi protecţia solului / Serafim Andrieş, Alexandru Rusu, Alexei Donos, Ion Constantinov; Proiectul Controlului Poluării în agricultură, Agenţia Naţ. de Dezvoltare Rurală. – Ch. Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2005. — 112 p.  ISBN 978-9975-78-457-3

În lucrare este prezentat complexul de măsuri de combatere a eroziunii solului. O deosebită atenţie se atrage măsurilor fitotehnice şi agrotehnice, care sunt efective, puţin costisitoare şi accesibile pentru toţi fermierii, deţinătorii de terenuri agricole.

004Природные и антропогенные факторы воздействия на каче­ство почв и водных ресурсов Республики Молдова / Игор По­вар, Тудор Лупашку, Тамара Лях, Серафим Андриеш, Владимир Филипчук; Ин-т Химии Акад. Наук Молдовы, Ин-т Почвоведе­ния, Агрохимии и Защиты Почв «Николае Димо». – Кишинэу : Б. и., 2014 (Tipografia АȘМ). – 268 р.     ISBN  978-9975-62-383-4

Коллективная монография адресована широкому кругу уче­ных, аспирантов и студентов, изучающих физические, хими­ческие и физико-химические свойства почв и почвенных рас­творов, механизмы их формирования и функционирования, процессы деградации почв и загрязнения окружающей среды, а также влияние качества воды на здоровье человека.

003

Andrieş Serafim

Agrochimia elementelor nutritive. Fertilitatea şi ecologia solurilor / Serafim Andrieş; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare a Rep. Moldova, Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”. – Ch.: Pontos, 2011 (F.E.-P. Tipografia Centrală). – 232 p.    ISBN 978-9975-51-203-9

În monografie este expusă concepţia formării regimului nutritiv în diferite tipuri şi subtipuri de sol prin utilizarea raţională a îngrăşămintelor în vederea obţinerii recoltelor scontate.

006-copy

Andrieş Serafim. Regimul de fosfor în solurile Moldovei şi eficacitatea îngrăşămintelor cu fosfor. – Chişinău: IEFS, 2006. – 48 p.

În studiu sunt prezentate datele experimentale privind starea regimului fosforului în solurile Moldovei, modificarea fosforului mobil în diferite perioade de dezvoltare a agriculturii şi complexul de măsuri de stabilizare şi sporire a fertilităţii terenurilor agricole.

Lilia Canțîr, bibliotecar